Членове на УС на МИБА

Управителният съвет (УС) е екип от доброволци с водеща роля. Този екип е "двигателят" на Сдружението.
Въпреки, че има регламентирани специфични сфери на отговорност, по-важни са цялостният принос, вдъхновение и енергия в работата за общите цели на Сдружението.

Отговорности на членовете на УС на МИБА, съгласно чл. 24 на Устава на Сдружението:

  • Членство

Заместник председателят по членство подпомага организационното обезпечаване на всички дейности, планирани и осъществявани от Сдружението. Заместник председателят по членство води протоколи на Общите събрания на Сдружението и срещите на Управителния съвет. Той е отговорен за запознаването на членовете на Сдружението с взетите решения и планираните дейности, за комуникацията с кандидатите за членове и за други въпроси, свързани с членството.

  • Финанси

Заместник председателят по финанси отговаря за набирането и управлението на финансовите ресурси на Сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет и Общото събрание. Той представя годишен отчет и предоставя справки при поискване от компетентни органи.

  • Комуникации

Заместник председателят по комуникации отговаря за популяризирането на дейностите на Сдружението посредством средствата за масова комуникация /печатни и електронни медии, професионални и социални мрежи/. Той е ангажиран с регулярното обновяване и поддръжка на Интернет страницата на Сдружението. Той е задължен да разпространява актуална информация и до всички членове на организацията.

  • Маркетинг

Заместник председателят по маркетинг е отговорен за планиране и осъществяване на стратегическо партньорство с организации и спонсори, с международни институти и други партньорски сдружения и публични институции. Той отговаря за развитие и популяризиране на продукти и услуги на Сдружението и за организацията и осъществяването на образователните и дискусионните семинари.

  • Образование

Заместник председателят по образованието е отговорен за планирането и обезпечаването със съдържание на образователни и дискусионни семинари и за контактите с учебни заведения във връзка с обучение по бизнес анализ. Той е ангажиран с представянето на Сдружението в мероприятия на партньорски организации. Заместник председателят по образованието подпомага акредитирането на обучаващи организации и сертифицирането на членове на Сдружението по бизнес анализ.

  • Проучвания и публикации

Заместник председателят по проучвания и публикации е отговорен за планирането и реализацията на публикации в областта на бизнес анализ, които съвместно със заместник председателят по комуникации публикува в издания със специализирана насоченост. Той отговаря и за подготовката на електронен бюлетин с новини и постижения в областта на бизнес анализа и модериране на дискусии.

[Номинации за членове на УС - март 2021 г.]