Отворени са номинациите за членове на УС на МИБА - София

Отворени са номинациите за членове на Управителния съвет на МИБА - София (IIBA Bulgaria Chapter)!

Управителният съвет е екип от доброволци с водеща роля. Този екип е "двигателят" на Сдружението.
Въпреки, че има регламентирани специфични сфери на отговорност, по-важни са цялостният принос, вдъхновение и енергия в работата за общите цели на Сдружението.

За повече детайли относно структурата, ролите, изискванията, мандатност и ползи от участие в Управителния съвет, моля посетете следната страница: повече за УС

На предстоящото на 15.12.2022 Общо събрание, избираме членове на борда в следните направления:


  • Заместник председател образование;

Заместник председателят по образованието е отговорен за планирането и обезпечаването със съдържание на образователни и дискусионни семинари и за контактите с учебни заведения във връзка с обучение по бизнес анализ. Той е ангажиран с представянето на Сдружението в мероприятия на партньорски организации. Заместник председателят по образованието подпомага акредитирането на обучаващи организации и сертифицирането на членове на Сдружението по бизнес анализ. Отговеорен е също и за поддържането на информация за обучаващите организации по БА и провежданите от тях учебни курсове.


  • Заместник председател комуникации;

Заместник председателят по комуникации отговаря за популяризирането на дейностите на Сдружението посредством средствата за масова комуникация /печатни и електронни медии, професионални и социални мрежи/. Той е ангажиран с регулярното обновяване и поддръжка на Интернет страницата на Сдружението, Фейсбук страницата и Линкедин страницата. Той е задължен да разпространява актуална информация и до всички членове на организацията посредство създадена мейл група.


  • Заместник председател членство/секретар;

Заместник председателят по членство подпомага организационното обезпечаване на всички дейности, планирани и осъществявани от Сдружението.  Той е отговорен за запознаването на членовете на Сдружението с взетите решения и планираните дейности, за комуникацията с кандидатите за членове и за други въпроси, свързани с членството. Отговаря за привличането на нови членове на Сдружението и по-широките групи в социалните медии.


До 19:30ч. на 14.12.2022 г. можете да направите онлайн своите номинации.
ВАЖНО: Номинираните кандидати трябва да бъдат членове на МИБА (IIBA) с активно членство и да бъдат съгласни с номинацията за съответната позиция.

[Номинации за членове на УС - декември 2022 г.]