Покана за Общо събрание на МИБА - София

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на Българската секция на Международния институт по бизнес анализ - София

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 14 от Устава на Българската секция на Международния институт по бизнес анализ – София, се свиква Общо събрание на сдружението.
Общото събрание ще се проведе на 17.12.2018 г. (понеделник) от 18:00 ч. в Есенс център, гр.София, ул.“6-ти септември“ 37.
 
Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за периода ноември 2017 – ноември 2018 г.
  2. Избор на членове на Управителния съвет:
    • Заместник председател Обучение
    • Заместник председател Членство
    • Заместник председател Комуникации
  3. Разни

Съгласно чл.16 от Устава, Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, без значение броя на явилите се членове.

От Управителния съвет