Покана за Общо събрание на МИБА - София, 15.12.2020 г., 18:00 ч.

Уважаеми колеги,

Във връзка с въведените със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, насроченото за 15.12.2020 г. Общо събрание на сдружение МИБА - София се отлага. Допълнително ще обявим нова дата за провеждане на Общо събрание в зависимост от епидемичната обстановка в страната.

Бъдете здрави!
 


Уважаеми колеги,

Съгласно чл.14 от Устава на Българската секция на Международния институт по бизнес анализ – София, се свиква Общо събрание на сдружението.
Общото събрание ще се проведе на 15.12.2020 г. (вторник) от 18:00 ч. в конферентната зала на хотел Сити Авеню, гр. София, ул. Осогово 49.

Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за периода декември 2019 г. – декември 2020 г.;
  2. Приемане на годишни финансови отчети;
  3. Избор на членове на Управителния съвет:
  • Заместник председател членство;
  • Заместник председател по образованието;
  • Заместник председател комуникации;
  • Заместник председател маркетинг.

Съгласно чл.16 от Устава, Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, без значение броя на явилите се членове.

13.11.2020 г.
Веселин Политов,
Председател на УС

Покана за Общо събрание