Покана за Общо събрание на МИБА - София, 16.03.2021 г., 18:00 ч.

Уважаеми колеги,

Съгласно чл.14 от Устава на Българската секция на Международния институт по бизнес анализ – София, се свиква Общо събрание на сдружението.
Общото събрание ще се проведе на 16.03.2021 г. (вторник) от 18:00 ч. в конферентната зала на хотел Сити Авеню, гр. София, ул. Осогово 49.

Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за периода декември 2019 г. – февруари 2021 г.;
  2. Приемане на годишни финансови отчети;
  3. Избор на членове на Управителния съвет:
  • Заместник председател членство;
  • Заместник председател по образованието;
  • Заместник председател комуникации;
  • Заместник председател маркетинг.

Съгласно чл.16 от Устава, Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, без значение броя на явилите се членове.

13.02.2021 г.
Веселин Политов,
Председател на УС

Покана за Общо събрание