УС на IIBA България

Тази страничка има за цел да представи на потенциалните кандидати за членове на Управителния съвет (УС) на IIBA България бъдещите им роли и отговорности.
agile_team.png

"Бордът"

Основният екип, който генерира, организира и осъществява дейностите на IIBA България е т. нар. управителен съвет или "борд". "Бордът" се състои от доброволци, които споделят идеите и целите на Сдружението и влагат вдъхновение, енергия и време за развитие на професията на бизнес анализатора. Въпреки, че има регламентирани специфични сфери на отговорност, по-важeн e цялостният принос за споделените цели.
При работата си УС може да бъде подпомаган от екипи с други доброволци - постоянни или за конкретни инициативи.

Управителният съвет е орган на сдружението, който управлява дейността на сдружението и го представлява и отговаря за постигането на целите му.
Членовете на Управителния съвет са длъжни да участват активно в неговата работа.

Роли

Бордът се състои от седем души, профилирани в следните направления:

 • Маркетинг
Заместник председателят по маркетинг е отговорен за планиране и осъществяване на стратегическо партньорство с организации и спонсори, с международни институти и други партньорски сдружения и публични институции. Той отговаря за развитие и популяризиране на продукти и услуги на Сдружението и за организацията и осъществяването на образователните и дискусионните семинари. Той е отговорен и за спонсорските пакети и договори на Сдружението.
 • Комуникации

Заместник председателят по комуникации отговаря за популяризирането на дейностите на Сдружението посредством средствата за масова комуникация /печатни и електронни медии, професионални и социални мрежи/. Той е ангажиран с регулярното обновяване и поддръжка на Интернет страницата на Сдружението, Фейсбук страницата и Линкедин страницата. Той е задължен да разпространява актуална информация и до всички членове на организацията посредство създадена мейл група.

 • Образование

Заместник председателят по образованието е отговорен за планирането и обезпечаването със съдържание на образователни и дискусионни семинари и за контактите с учебни заведения във връзка с обучение по бизнес анализ. Той е ангажиран с представянето на Сдружението в мероприятия на партньорски организации. Заместник председателят по образованието подпомага акредитирането на обучаващи организации и сертифицирането на членове на Сдружението по бизнес анализ. Отговеорен е също и за поддържането на информация за обучаващите организации по БА и провежданите от тях учебни курсове.

 • Проучвания и публикации

Заместник председателят по проучвания и публикации е отговорен за планирането и реализацията на публикации в областта на бизнес анализа, които съвместно със заместник председателят по комуникации публикува в издания със специализирана насоченост. Той отговаря и за подготовката на електронен бюлетин с новини и постижения в областта на бизнес анализа и модериране на дискусии. Организира проучвания какви са нуждите на бизнес анализаторите в България (сертифициране, обучения, обмяна на опит и други) и дефинира конкретни инициативи, които да отговорят на тези нужди. Насърчава създаването и публикуването на авторски материали на колеги от българската БА общност.

 • Членство

Заместник председателят по членство подпомага организационното обезпечаване на всички дейности, планирани и осъществявани от Сдружението.  Той е отговорен за запознаването на членовете на Сдружението с взетите решения и планираните дейности, за комуникацията с кандидатите за членове и за други въпроси, свързани с членството. Отговаря за привличането на нови членове на Сдружението и по-широките групи в социалните медии.

 • Финанси
Заместник председателят по финанси отговаря за набирането и управлението на финансовите ресурси на Сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет и Общото събрание. Той представя годишен отчет и предоставя справки при поискване от компетентни органи. Изготвя и предлага годишен бюджет, вкл. възможности за самоиздръжка, оборот, такси за участие. Следи за спазване на законовите изисквания по отношение на финансовите параметри на Сдружението.
 • Председател

Председателят насърчава членовете на УС да участват активно в дейностите на сдружението и организира и координира работата на УС. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и УС. Гарантира спазването на Устава на Сдружението от страна на УС. Представлява Сдружението и осигурява взаимодействието с държавни и други органи и организации.

Предишният председател е член на УС с консултативна роля и без право на глас.

Избор

Членовете на УС се избират с пряко гласуване от Общото събрание на Сдружението с мандат от две години, като с цел да се осигури приемственост, това се прави по следния начин:

Нечетна година Четна година
Зам. председател "Маркетинг" Зам. председател "Образование"
Зам. председател "Проучвания и публикации" Зам. председател "Комуникации"
Зам. председател "Финанси" Зам. председател "Членство"
Председател  

Ангажимент

На първо място за членовете на УС е важно да влагат вдъхновение и енергия при работата си.
Участието в УС е "екипна игра". Решенията се вземат чрез гласуване с мнозинство.
Участието в "борда" е доброволно и няма изискване за минимум време, което да бъда влагано от екипа. Все пак, за да се поддържат дейностите на организацията е необходинма ангажираност от поне няколко часа месечно.

IIBA България поддържа следните основни регулярни инициативи:

 • Събития - стремежът е да бъдат ежемесечни:
  • Представяне на теми за БА
  • BA Stories - представяне на професионалисти в областта
  • Рубрика за книги - кратко представяне на книги, свързани с БА (като част от друго събитие)
  • Съвместни събития с фирми и други партньори
 • Награда "БА проект на годината" - веднъж годишно
 • Балканска БА конференция - веднъж на 4 години
 • Неформална БА среща - веднъж месечно
 • Регулярна среща на "борда" - веднъж на две седмици

Изисквания към кандидатите

Единственото изискване към кандидате за членове на УС е да бъдат членове на IIBA с активно членство и на Българската секция на IIBA (членството в IIBA България е безплатно).

Ползи

 • Възможност да дадете своя принос за кауза, в която вярвате и да реализирате идеите си за развитие на професията и общността.
 • Вдъхновяващ обмен на идеи с другите ентусиасти в екипа на УС.
 • Лично развитие и събиране на допълнителен опит.
 • Контакти с множество БА професионалисти, компании и други институции и организации.
 • Контакти с колеги от IIBA и останалите чаптъри по света.
 • Още по-добра разпознаваемост в професионалните среди.

Устав

Българската секция на IIBA е регистрирана по българското законодателство като сдружение с нестопанска цел с името "Българска секция на Международния институт по бизнес анализ - София".
Устав на Сдружението