БА проект на годината 2021 | BA Project of the Year 2021

bg_bapy_award_2021.jpg

Наградата „Бизнес анализ проект на годината“ вече е традиция. Организира се за трети пореден път от Българската секция на Международния институт по бизнес анализ (IIBA) - IIBA България. Целта е, чрез нея да се оценят груповите или индивидуални постижения в областта на бизнес анализа и да се отличат онези експерти, които прилагат високи стандарти в своята професия.
В надпреварата участват проекти, включващи дейности в областта на бизнес анализа. За „проект“ се приема и продукционна версия (production release) на софтуерен или друг вид продукт.
Наградата е отворена за всички професионалисти, които прилагат бизнес анализ практики в своята работа, независимо от формалното наименование на тяхната роля: бизнес анализатор, бизнес системен анализатор, системен анализатор, анализатор на данни, анализатор на процеси, бизнес архитект, архитект на решения, продуктов мениджър, product owner и други.
Не бъдете скромни! Много от бизнес анализаторите имат нужда от позитивен пример в нелекото начинание да позиционират професията в тяхната организация и да получат признанието, което заслужават.

Всяка година IIBA България определя три основни критерия, по които ще се състезават проектите. За 2021-та година това са:

  • Колаборация: Как екипът, отговорен за БА взаимодейства с други заинтересовани страни (екипи, колеги, клиенти и др.) за постигане на стойност?
  • Роля на бизнес анализа: Как развихте и утвърдихте признаването на ролята на БА във вашата организация?
  • Иновация: Как ефективно приложихте съвременни иновативни БА методи в проекта?

Стремежът към непрекъснато професионално развитие и приносът към развитие на общността на бизнес анализаторите са допълнителни постоянни критерии за оценка.
Проектите, с които се кандидатства трябва да са завършени през 2021-ва година.
 
Условия и формуляр за кандидатстване на български
Условия и формуляр за кандидатстване на английски

Срок за подаване: 15-ти април 2022 г.

За всички номинираните проекти ще бъдат осигурени ваучери за обучения, а за екипа-победител наградата ще е по-специална.


The Business Analysis Project of the Year award is already a tradition. Bulgarian Chapter of the International Institute of Business Analysis organizes it for the third consecutive year. The aim is to evaluate group or individual achievements in the field of business analysis and to distinguish those experts who apply high standards in their profession.
In the competition participate projects, involving activities in the field of business analysis. As a “project” we also accept production releases of software or other products.
The award is open for all the professionals who apply business analysis practices in their work, regardless of the formal name of the role: business analyst, business system analyst, system analyst, data analyst, process analyst, business architect, solution architect, product manager, product owner and other.
Do not be modest! Many business analysts need a positive example in the difficult endeavor to position the profession in their organization and get the recognition they deserve.

Each year IIBA Bulgaria determines three main criteria according to which the projects will compete. For the 2021 these are:

  • Collaboration: How the business analysis team collaborated with other stakeholders (teams, colleagues, clients, etc.) for achieving value?
  • Role of the business analysis:  How you developed recognition of the role of business analysis within your organization?
  • Innovation: Effective application of advanced innovative BA methods in the project.

The pursuit of continuous professional development and the contribution to the development of the business analyst community are additional ongoing evaluation criteria.
The projects applied for the award must be completed in 2021.

Terms and conditions and application form in Bulgarian
Terms and conditions and application form in English

Deadline for submission of applications: 31.03.2022.

All nominated projects will be awarded with vouchers for training. Prize for the winner will be more special.