Номинации за членове на Борда на МИБА - София

Отворени са номинациите за членове на Управителния съвет на МИБА - София (IIBA Bulgaria Chapter)!

Управителният съвет е екип от доброволци с водеща роля. Този екип е "двигателят" на Сдружението.
Въпреки, че има регламентирани специфични сфери на отговорност, по-важни са цялостният принос, вдъхновение и енергия в работата за общите цели на Сдружението.

За повече детайли относно структурата, ролите, изискванията, мандатност и ползи от участие в Управителния съвет, моля посетете следната страница: повече за УС

На предстоящото на 12.12.2023 г. Общо събрание, избираме членове на борда в следните направления:


  • Председател

Председателят насърчава членовете на УС да участват активно в дейностите на сдружението и организира и координира работата на УС. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и УС. Гарантира спазването на Устава на Сдружението от страна на УС. Представлява Сдружението и осигурява взаимодействието с държавни и други органи и организации.


  • Заместник председател ФИНАНСИ/КАСИЕР

Заместник председателят по финанси отговаря за набирането и управлението на финансовите ресурси на Сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет и Общото събрание. Той представя годишен отчет и предоставя справки при поискване от компетентни органи. Изготвя и предлага годишен бюджет, вкл. възможности за самоиздръжка, оборот, такси за участие. Следи за спазване на законовите изисквания по отношение на финансовите параметри на Сдружението.


  • Заместник председател МАРКЕТИНГ

Заместник председателят по маркетинг е отговорен за планиране и осъществяване на стратегическо партньорство с организации и спонсори, с международни институти и други партньорски сдружения и публични институции. Той отговаря за развитие и популяризиране на продукти и услуги на Сдружението и за организацията и осъществяването на образователните и дискусионните семинари. Той е отговорен и за спонсорските пакети и договори на Сдружението.


  • Заместник председател ПРОУЧВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Заместник председателят по проучвания и публикации е отговорен за планирането и реализацията на публикации в областта на бизнес анализа, които съвместно със заместник председателят по комуникации публикува в издания със специализирана насоченост. Той отговаря и за подготовката на електронен бюлетин с новини и постижения в областта на бизнес анализа и модериране на дискусии. Организира проучвания какви са нуждите на бизнес анализаторите в България (сертифициране, обучения, обмяна на опит и други) и дефинира конкретни инициативи, които да отговорят на тези нужди. Насърчава създаването и публикуването на авторски материали на колеги от българската БА общност.


До 19:00 ч. на 11.12.2023 г. можете да направите своите номинации онлайн.
ВАЖНО: Номинираните кандидати трябва да бъдат членове на МИБА (IIBA) с активно членство и да бъдат съгласни с номинацията за съответната позиция.