Отворени са номинациите за членове на УС на МИБА - София

Отворени са номинациите за членове на Управителния съвет на МИБА - София (IIBA Bulgaria Chapter)!
EXPLORE BY ROLE Agile Coach Developer Leader Product Owner Scaling  Practitioner ScrumMaster Trainer Coaching What Is Agile Coaching? Learn how  agile coaching can help you achieve business agility Become a Coach Help  others enable ...
Управителният съвет е екип от доброволци с водеща роля. Този екип е "двигателят" на Сдружението.
Въпреки, че има регламентирани специфични сфери на отговорност, по-важни са цялостният принос, вдъхновение и енергия в работата за общите цели на Сдружението.

На предстоящото на 16.03.2021 Общо събрание, на което можете да се включите и онлайн, избираме членове на борда в следните направления:

  • Членство

Заместник председателят по членство подпомага организационното обезпечаване на всички дейности, планирани и осъществявани от Сдружението. Заместник председателят по членство води протоколи на Общите събрания на Сдружението и срещите на Управителния съвет. Той е отговорен за запознаването на членовете на Сдружението с взетите решения и планираните дейности, за комуникацията с кандидатите за членове и за други въпроси, свързани с членството.

  • Комуникации

Заместник председателят по комуникации отговаря за популяризирането на дейностите на Сдружението посредством средствата за масова комуникация /печатни и електронни медии, професионални и социални мрежи/. Той е ангажиран с регулярното обновяване и поддръжка на Интернет страницата на Сдружението. Той е задължен да разпространява актуална информация и до всички членове на организацията.

  • Маркетинг

Заместник председателят по маркетинг е отговорен за планиране и осъществяване на стратегическо партньорство с организации и спонсори, с международни институти и други партньорски сдружения и публични институции. Той отговаря за развитие и популяризиране на продукти и услуги на Сдружението и за организацията и осъществяването на образователните и дискусионните семинари.

  • Образование

Заместник председателят по образованието е отговорен за планирането и обезпечаването със съдържание на образователни и дискусионни семинари и за контактите с учебни заведения във връзка с обучение по бизнес анализ. Той е ангажиран с представянето на Сдружението в мероприятия на партньорски организации. Заместник председателят по образованието подпомага акредитирането на обучаващи организации и сертифицирането на членове на Сдружението по бизнес анализ.

До 13.03.2021 г. можете да направите онлайн своите номинации.
Номинираните кандидати трябва да бъдат членове на МИБА (IIBA) с активно членство и да бъдат съгласни с номинацията за съответната позиция.

[Номинации за членове на УС - март 2021 г.]