Отворени са номинациите за членове на УС на МИБА - София

Отворени са номинациите за членове на Управителния съвет на МИБА - София (IIBA Bulgaria Chapter)!

Управителният съвет е екип от доброволци с водеща роля. Този екип е "двигателят" на Сдружението.
Въпреки, че има регламентирани специфични сфери на отговорност, по-важни са цялостният принос, вдъхновение и енергия в работата за общите цели на Сдружението.

На предстоящото на 16.12.2021 Общо събрание, на което можете да се включите и онлайн, избираме членове на борда в следните направления:


  • Председател на Сдружението

1.     организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 

2.     организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; 

3.     сключва договори със служителите на сдружението; 

4.     представлява сдружението в страната и в чужбина и изпълнява функциите, които са му възложени по силата на Устава или от Общото събрание; 

5.     е член по право на всеки от комитетите и има право на глас при вземането на решения; 

6.     ръководи дейността и заседанията на Управителния съвет;

7.     гарантира спазването на разпоредбите на настоящия устав от страна на Управителния съвет; 

8.     подготвя годишна програма за работа на Управителния съвет съвместно с членовете на Управителния съвет; 

9.     насърчава членовете на Управителния съвет да участват в срещите и в дейностите на сдружението и оценява ефективността на дейността им;

10.  е отговорен за популяризирането на бизнес анализа, чрез поддържане на ноу-хау в областта на информационните технологии, имащи пряко и косвено отношение към дейността на бизнес аналитика. Негови задължения са следене и споделяне на тенденции в областта на технологиите, спомагащи за създаването на по тясна връзка и разпознаваемост на изискванията към бизнес аналитика от страна на ИТ индустрията;
 


  • Заместник председател финанси/касиер

Заместник председателят по финанси отговаря за набирането и управлението на финансовите ресурси на Сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет и Общото събрание.
Той представя годишен отчет и предоставя справки при поискване от компетентни органи.


  • Заместник председател маркетинг

Заместник председателят по маркетинг е отговорен за планиране и осъществяване на стратегическо партньорство с организации и спонсори, с международни институти и други партньорски сдружения и публични институции. Той отговаря за развитие и популяризиране на продукти и услуги на Сдружението и за организацията и осъществяването на образователните и дискусионните семинари.


  • Заместник председател по проучване и публикации

Заместник председателят по проучвания и публикации е отговорен за планирането и реализацията на публикации в областта на бизнес анализ, които съвместно със заместник председателят по комуникации публикува в издания със специализирана насоченост.Той отговаря и за подготовката на електронен бюлетин с новини и постижения в областта на бизнес анализа и модериране на дискусии.


До 19:30ч. на 14.12.2021 г. можете да направите онлайн своите номинации.
ВАЖНО: Номинираните кандидати трябва да бъдат членове на МИБА (IIBA) с активно членство и да бъдат съгласни с номинацията за съответната позиция.

[Номинации за членове на УС - декември 2021 г.]